Bibliotheek

Klik op de afbeelding om te downloaden.

birgitta                      Visioenen en openbaringen van de H. Birgitta van Zweden (selectie)

Birgitta van Zweden (1303–1373) is de stichteres van de birgittinessen en birgittijnen, één van de grootste mystici uit de geschiedenis van de Katholieke Kerk en co-patrones van Europa. Ze was de dochter van Birger Persson, adellijk rechter te Finsta, ten zuidoosten van Uppsala in Uppland, in het midden van Zweden. In dit document staan de openbaringen opgetekend die zij kreeg van de H. Drievuldigheid en de Maagd Maria, nog voordat ze haar klooster stichtte.

ac Opkomst van de Antichrist

Hier wordt een overzicht gegeven van de valse christussen die zich nu manifesteren, vervolgens worden de verschillende religies en hun visie op de komst van een messias bekeken. Dan gaat men over naar de Satanische groeperingen die een Nieuwe Wereld Orde willen stichten met aan het hoofd de Antichrist, en wat daar aan vooraf moet komen. Er worden ook enkele profetieën van visionairs uit het verleden aangehaald, waaronder Hildegard von Bingen en de profetie gedaan door de H. Maagd te La Salette en Fatima. Uiteindelijk wordt het verband gelegd tussen de messias die verwacht wordt door de diverse wereldgodsdiensten en in kringen van de VN, en het Beest uit het boek Apocalyps, die een merkteken zal invoeren waarbij niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken niet heeft.

 bookenoch  Het Boek Enoch

Het ‘Book of Enoch’ is een niet-deuterocanoniek boek uit het Oud Testament. Enoch was de grootvader van Noach. In dit boek, dat nog niet in het Nederlands werd vertaald, wordt gesproken over de gevallen engelen, en hoe zij in het begin nog in lichamelijke/zichtbare vorm aanwezig waren op aarde. Zij leerden de mens allerlei dingen zoals het gebruik van wapens, make-up, het plegen van abortussen enz. Enoch vertelt ook over de geboorte van Noach, de komende zondvloed, de messias en de voleinding van de wereld. Het boek van Enoch wordt ook vermeld in het Nieuw Testament, als Judas Thaddeüs in zijn brief schrijft: “En van dezen heeft Enoch, de 7de van Adam geprofeteerd en gezegd: ziet, ….” (Judas 1,12-16)

 palmhof1  Hemels Palmhof

Gebedenboek met o.a. de akten, dagelijkse gebeden, exorcisme-gebeden, de rozenkrans, het kroontje van de Barmhartigheid en de Kruisweg.

 amorth1 Een exorcist vertelt

De bekende exorcist Gabriele Amorth vertelt over de macht van de duivel, de soorten bezetenheid en duivelse inwerkingen en hoe men wordt bevrijd. Hij spreekt uit eigen ervaring en vertelt zeer boeiend en gestructureerd. Een zeer nuttig boek voor wie zich wil verdiepen in de materie. Op het einde vindt men ook een aantal nuttige (exorcisme-)gebeden.

 heiligemis1  De Heilige Mis – een openbaring

Getuigenis van Catalina Rivas (een zienster uit Z-Amerika) over hoe de Mis moet bijgewoond worden. Jezus vertelde het haar persoonlijk.

 garabandal  Garabandal en Pater Pio

Een uitgave van het tijdschrift ‘Garabandal’ van 1997 waarin verteld wordt over de H. Pater Pio. Men leest er een uitgebreide levensbeschrijving van hem, alsook zijn band met de verschijningen van Garabandal. Op het einde staan ook enkele getuigenissen en een artikel over hoe hij de H. Mis deed.

 booktruth01  The Book of Truth

Het Engelse Boek der Waarheid met alle boodschappen en alle gebeden. Complete pdf.

 machtsgrvp  De Machtsgreep van de Valse Profeet

We hebben een unieke en nooit geziene situatie: er zijn twee “pausen”. Echter, er kan slechts één Paus zijn, en dat is tot aan de dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt paus te zijn is een bedrieger. De tijd is gekomen dat de Valse Profeet, vernoemd in het boek Openbaring, de macht heeft gegrepen en zijn heerschappij begonnen is. Dit boek werd geschreven om klaarheid te brengen in de huidige situatie en mensen duidelijk te maken dat de profetieën in vervulling gaan. Profetieën van vele heiligen van oudsher, profetieën die de Maagd Maria zelf gaf op verschillende verschijningsplaatsen uiteindelijk ook profetieën uit het Boek der Waarheid, dat ons nu in de eindtijd wordt geopenbaard.

   Het Christelijk huwelijk

Het Christelijk huwelijk, door Kan. A. De Smet, S.T.D., is waarlijk een handboek ten dienste van getrouwden en van jonge mensen die het huwelijk willen aangaan. Naast een gezonde lering aangaande dit verheven sacrament, bevat het een aantal waarschuwingen en allerlei wijze raadgevingen die wijzen op de plichten van de gehuwden en de lichamelijke en geestelijke opvoeding van de kinderen. Mochten alle ouders die goede raad opvolgen, opdat het christelijk familieleven, bron van alle goed, mag herbloeien en aangroeien in ons dierbaar vaderland. Bijgewerkt en herzien. Originele uitgave is van 1929.

 restkerkcover De Restkerk

Boodschappen uit het Boek der Waarheid met betrekking tot de Restkerk. Jezus en Maria geven ons richtlijnen over hoe we ons moeten organiseren om de Kerk in de komende tijden levend te houden.

 christian trumpet  The Christian Trumpet

De Christelijke trompet- vooruitzichten en voorspellingen over de nakende algemene calamiteiten, de universele overwinning van de Kerk, de komst van de Antichrist, het Laatste Oordeel en het Einde van de Wereld: een katholiek boek uit 1873, uitgegeven in de VS, dat profetieën van een heel aantal heiligen bevat betreffende de eindtijd. In dat jaar werd ook het geheim van La Salette openbaar gemaakt en dus ook (onvervalst) opgenomen in dit boek.

 vrijmets2 Oorsprong Vrijmetselarij

In 1546 was het beruchte alchimistisch convent, gemeenlijk bekend als de Vicenza Colloquia (het Venetiaans College). De bedoeling van dit College was om de krachten tegen het Katholicisme te bundelen. Ze zwoeren om de Roomse Kerk te vernietigen middels valse leerstellingen en achterbakse methoden. Daartoe moest een vereniging worden opgericht, wiens leden voor de buitenwereld verborgen zouden houden dat zij daar lid van waren. Naar buiten toe zou worden verteld dat ze de unitarische theologie aanhingen, een opvatting die de Heilige Drie-eenheid ontkent, maar hun binnenskamers gehouden filosofie omvatte het grote werk (magnum opus) om alle Christelijke sekten samen te bundelen alsook alle heidense godsdiensten, mysteriediensten, esoterische gezelschappen en gnostieke systemen. De geboorte van de alma mater van godsdiensten, tegenwoordig gekend als de Vrijmetselarij, kan terug worden gevoerd naar die noodlottige samenkomst.

 seksu1  Seksualiteit en nakomelingschap

Dit artikel richt zich op de gevolgen van misplaatste seksualiteit. Het verschil tussen realiteit en ideaal loopt zelden zover uiteen als bij de menselijke seksualiteit en voortplanting.

 Zegel  Het Zegel van God, kruistochtgebed 33.
 baker  Zij zochten Jezus

Visioenen en openbaringen aan Chinese weeskinderen van 1909-1919. Zij kregen o.a. ook visioenen over de eindtijd, de komst van de Antichrist en de vervolgingen, maar ook visioenen over het paradijs.

 catechismb  Mechelse Catechismus

De Mechelse Catechismus van 1953 met vraag en antwoord, gebaseerd op de aloude Catechismus van het Concilie van Trente (16e eeuw).

 mdmboekwaarheid  Over MDM en het Boek der Waarheid

Verslag die duidelijkheid schept in alle verwarring en onwaarheden die werden rondgestrooid over de zienster en de boodschappen van het Boek der Waarheid.

 ritualabuse  Breaking the circle of Satanic ritual abuse

Handelt over het hard-core satanisme. De titel geeft al aan dat het dient om genezers (exorcisten) te helpen in hun behandeling van personen die lijden onder de effecten van het Satanisch ritueel misbruik. Hoofstukken 2 en 3 zijn ook zeer interessant voor mensen die hier niet bij betrokken zijn, en worden daarom hier weergegeven.

 rroulette  Russische roulette – autopsie der Mexicaanse griepinjecties

Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen de
Mexicaanse- of Varkensgriep via inenting met het H1N1-vaccin, ook wel Pandremix genoemd. Sommige landen, zoals België, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie? – maar Nederland koos voor een dubbele dosis ten bedrage van 700 mln euro, extrabudgetair. Dit kwam in het zog van het grotendeels onwerkzame en soms ernstig ziekmakende vaccin tegen baarmoederhalskanker, dat bestemd was voor de seksueel actieve en promiscue vrouw – en daarom (!) werden alle 12-jarigen ingeënt.

 

 7stapp  Het 7-stappenplan voor de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde

In een ruim 3 uur durende lezing heeft de in Vrijmetselaarskringen groot geworden Doc Marquis nauwgezet laten zien dat het inmiddels 273 jaar oude 7-stappenplan van de Illuminati om totale controle over de hele wereld te krijgen zijn voltooiing nadert. Tevens veegt hij als oud-ingewijde de vloer aan met de in alternatieve- en moslimkringen geaccepteerde theorie dat het boekje ‘De Protocollen van de Geleerde Oudsten van Zion’ zou aantonen dat er een Joods- Zionistisch complot is om de wereld te veroveren. ‘Absolute onzin,’ aldus Marquis. ‘De Protocollen zijn iets heel anders, namelijk een gecodeerd Vrijmetselaars/Illuminati plan voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.’

 

 

Advertenties

Aantal weergaven

  • 76,214

TheWarningProductions
© 2013-2016

%d bloggers liken dit: