De wraakroepende zonden

Abortus: kindermoord

abortion

 

Over abortus uit het Boek der Waarheid:

Jezus op 16 december 2010:

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. Het is de meest afschuwelijke zonde van het vlees en veroorzaakt Mij diepe smart. Het gebrek aan respect dat de mensheid vandaag de dag heeft voor het menselijk leven wordt in toenemende mate duidelijk in de wereld.

Het leven is een kostbaar geschenk van God. Niemand heeft het recht om het leven van iemand anders af te nemen. Niemand heeft het recht om het leven van een kind te nemen noch om op het moment van zijn geboorte zijn eerste ademhaling af te nemen.

Deze kinderen lijden. Zij ondergaan een folterende pijn tijdens hun moord. En het wordt gerechtvaardigd door de regeringen, de medische wereld en de families van deze vrouwen. Voelen zij geen wroeging in hun zielen?

Beseffen zij niet dat hun gruwelijke daad niet verschilt van de daad wanneer een man een man vermoordt?

In feite is het zelfs een grotere zonde omdat deze kinderen hulpeloos zijn. Deze vrouwen moeten om barmhartigheid verzoeken als zij schuldig zijn. Of Mij om raad vragen als zij een abortus overwegen. Hoe dan ook zullen ze geoordeeld worden volgens hun zonde. De zonden van het vlees zijn de meest aanstootgevende in de ogen van Mijn Vader. Voor het vermoorden van een medemens is geen enkele rechtvaardiging aanvaardbaar bij Mij of Mijn Eeuwige Vader.

Ontwaak nu, Mijn kinderen, en begrijp dat het nemen van een leven de daders zal meevoeren naar het eeuwige vuur van de hel. Er zal geen terugkeer mogelijk zijn vanuit deze afgrond vol demonen. Dezelfde demonen die, door de werkzaamheid van de Bedrieger – Satan – de moordenaar ervan overtuigen dat wat hij of zij doet goed is! Hij zal bijvoorbeeld de moeders ervan overtuigen dat zij de ‘juiste beslissing’ nemen. Gebruik makend van elke list verenigd met de menselijke redenering, zal hij ervoor zorgen dat de persoon de daad rechtvaardigt, zelfs al is deze verkeerd. Hij zal de leugen gebruiken dat de moordenaar eigen rechten heeft. Dat zij eerst naar hun eigen belangen moeten kijken. De leugen manifesteert zich in naam van de mensenrechten waardoor de rechten van een moeder en haar vrijheid om haar leven te leiden zoals zij verkiest, gewaardeerd moeten worden. De leugen overtuigt er haar dan van dat het goed en juist is om haar kind te vermoorden.

Begrijp a.u.b. dat de escalatie van de volkerenmoord in de wereld aangekondigd is. Het is één van de vele tekenen waarover gesproken werd met betrekking tot de Eindtijd.

Stop nu allemaal! Luister! Moord is een zeer ernstig vergrijp. Doe dit en jullie zullen niet gered worden. Er is geen weg terug. Diegenen onder jullie die deze zonde gepleegd hebben, kom tot inkeer! Ik zal door Mijn barmhartigheid jullie gebeden aanhoren. Jullie kunnen, en zullen gered worden als jullie oprecht spijt hebben van jullie afschuwelijke zonde. Ik zal luisteren. Ik zal vergeven. Maar de tijd staat niet aan jullie kant.

Jezus op 29 juli 2012:

Abortus is, na de moord op een broeder, de grootste vorm van volkerenmoord in de wereld. Toch wordt dit niet enkel getolereerd, maar worden er ook wetten ingevoerd door jullie naties die dat nodig achten. Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden. Abortus is een verachtelijke daad en roeit generaties van Gods kinderen uit, die zichzelf niet kunnen verdedigen. Niemand zal een kind van God doden en een zware straf ontlopen. Die naties, die abortus gelegaliseerd hebben, zullen tijdens de kastijding getuige zijn van de toorn van Mijn Vader.

Zij zullen weggevaagd worden en er zal hun geen medelijden betoond worden, zoals zij geen wroeging toonden over deze doodzonde toen zij het doden van Gods kinderen in de schoot vergoelijkten.

Ik roep tot diegenen die listig proberen abortus af te schilderen als iets wat nodig is om het recht van de moeder te beschermen.Er wordt gebruik gemaakt van leugens om de gruwel van abortus, die ingaat tegen de wet van God, te camoufleren. Elke wetgever, dokter of eender welke persoon die op de een of andere manier heeft meegewerkt aan deze afschuwelijke daad, is in de ogen van God schuldig aan deze zonde en zal de straf, die in het verschiet ligt, ondergaan.

God de Vader op 29 mei 2013:

Er bestaat bij een groepering een plan, Mijn dochter, om een eind te maken aan de groei van de wereldbevolking. En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat zich afspeelt door middel van abortus. De toename van abortus en de snelle invoering ervan over de hele wereld, is geen toeval. Het wordt over alle naties verspreid. Die naties, die bezwaar maken tegen abortus, zullen door het Beest met de tien horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.

Ik zal met Mijn hand een strenge straf werpen op die naties die abortus ingevoerd hebben. Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra dergelijke wetten geïntroduceerd worden, en door de straf die Ik zal opleggen. Jullie zullen weten dat het Mijn hand is, die zich op zo’n verdorvenheid neergeworpen heeft. Diegenen van jullie die denken dat jullie het recht hebben om een leven te benemen: weet dat dit recht niet bestaat! Beneem een leven en jullie zullen geen leven hebben. Jullie zullen geen eeuwig leven bezitten als jullie helpen bij eender welke daad, die dergelijke goddeloze wetten in het leven roept. Dezelfde straf zal opgelegd worden aan diegenen onder jullie die euthanasie durven rechtvaardigen.

Mijn barmhartigheid is er in overvloed, en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet vatten. Maar wanneer jullie weloverwogen deelnemen aan het globaal plan om leven te vernietigen, als deel van een satanische groepering, zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst werd bezegeld door de belofte die jullie aan het Beest gedaan hebben, en binnenkort door jullie verbond met de Antichrist.

Door de onschuldigen het leven te ontnemen en dergelijke wetten af te dwingen, trotseren jullie ronduit één van Mijn belangrijkste Geboden – Gij zult niet doden. Wanneer jullie op zo’n wereldwijde basis een dergelijke volkerenmoord beramen, voeren jullie het werk van de duivel uit en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.

Eerst geef Ik jullie waarschuwingen en als deze goddeloze wetten daarna niet ingeperkt worden, laten jullie Mij geen keus. De aarde zal met zo’n kracht beven dat deze jullie zal opslokken. Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben. Als Ik niet ingrijp, zullen jullie naties al snel door het Beest verslonden worden en zal er niemand overblijven.

Jullie moeten weten dat de zonde de aarde zodanig aangetast heeft, dat er nog slechts een sprankeltje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen, en dat zal escaleren tot aan het stadium waarin Zijn Kerk gekruisigd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde aanbreken. Mijn woede heeft zijn grenzen bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om een deel van de straf – die Ik op deze ondankbare wereld en op die verdorven zondaars zal neerwerpen – te matigen, maar niet alles want deze straffen moeten plaatsvinden zodat Ik kan beletten dat deze plannen jullie verderven.

Als Ik niet zou proberen om de verspreiding van dergelijke gruwelen een halt toe te roepen, zou er geen wroeging zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht om hetzelfde te doen. Mijn toorn heeft zich door de eeuwen heen aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu in stromen zal doen neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortuswet.

God de Vader op 31 maart 2014:

Het geschenk van leven, dat door Mij aan elk schepsel van Mij gegeven werd, zal zonder een greintje berouw, Mij door de mens ontstolen worden. Hij zal elk deel van zijn moordzuchtige bedoelingen vergoelijken door te verklaren dat het nemen van leven een goede zaak is. Dood door abortus is de grootste belediging van allemaal en Ik waarschuw de mensheid dat de gerechtigheid Mij zal toekomen, want Ik zal niet langer toestaan dat jullie Mij op die manier vervloeken.

Aardbevingen zullen jullie steden treffen en wat elke natie, die het nemen van leven goedkeurt, betreft: jullie zullen de nasleep van Mijn toorn voelen als Ik jullie snode en haatdragende hart raak. Diegenen die voor dit wangedrag berouw nastreven, zullen gespaard worden, maar weet dat er niet één natie onder jullie aan deze kastijding zal ontkomen.

 

Onkuisheid tegen de natuur: homohuwelijk e.d.

same sex wedding

God heeft man en vrouw geschapen opdat ze zouden trouwen en kinderen krijgen. Twee mannen of twee vrouwen die seksuele handelingen verrichten: kunnen daar kinderen uit voortkomen?

Noot: Het is in principe geen zonde om homoseksueel te zijn, maar wel om dat in de praktijk te brengen. Er zijn mensen die zich bekeerd hebben en die hun homoseksuele/lesbische gevoelens verloren hebben en getrouwd zijn met een vrouw/man en kinderen hebben gekregen. Homoseksuele gevoelens worden door een soort demon veroorzaakt, maar omdat men zo’n gevoelens heeft, begaat men nog geen zonde. Er gevolg aan geven wel, en dàt is de oorzaak van Gods toorn.  God ziet alle mensen graag, ook homoseksuelen, maar de zonde die ze bedrijven verafschuwt Hij. En enkel Jezus kan zo’n mensen bevrijden van hun verkeerde “geaardheid”.

Over homohuwelijk uit het Boek der Waarheid

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een zware zonde

Vrijdag 16 maart 2012, 22.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die hulpeloos moeten toezien hoe nieuwe wetten Mijn leer tegenspreken, bereiken in de wereld nooit geziene hoogten.

Jullie moeten niet enkel getuigen zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten ook nog toezien hoe de zonde jullie gepresenteerd wordt alsof ze gewoon menselijk is en waarbij jullie gedwongen worden dat te aanvaarden.

Ik verwijs naar een zonde in het bijzonder, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat voorgesteld wordt als een natuurlijk recht.

Dan wordt er van jullie verwacht deze gruwel te aanvaarden wanneer hij voltrokken wordt in een kerk voor de troon van Mijn Vader.

Het is voor deze mensen nog niet voldoende om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te verschonen van de kant van de wet, zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn zegen te geven. Dat zou Hij nooit kunnen doen, omdat het in Zijn ogen een zware zonde is. Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om met deze afschuwelijke daad in de Kerken van Mijn Vader te paraderen?

Kinderen, Ik bemin elke ziel. Ik bemin de zondaars. Ik verafschuw hun zonde, maar bemin de zondaar. Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn niet aanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader.

Bid voor deze zielen, want Ik bemin hen maar kan hen niet de genaden schenken die zij verlangen. Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te vergoelijken, zij niet het recht hebben om deel te nemen aan het sacrament van het huwelijk.

Een sacrament moet van God komen. De regels voor het ontvangen van sacramenten moeten  teruggaan op de Leer van Mijn Vader.

Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen Zijn Zegeningen te schenken of toegang te verlenen tot Zijn heilige sacramenten tenzij zij geëerbiedigd worden op de wijze waarop zij bedoeld zijn.

Zonde wordt nu in de wereld voorgesteld alsof het iets goeds is. Zoals Ik vroeger al gezegd  heb, staat de wereld op zijn kop.  Goed wordt voorgesteld als kwaad en de mensen die proberen te leven naar de wetten van God de Vader worden bespot.

Kwaad, hoe jullie het ook aankleden, kan niet omgedraaid worden in een goede daad in Mijn Vaders ogen. Mijn Vader zal diegenen straffen die met hun zonden voor Hem blijven pronken.

Neem deze waarschuwing ter harte want jullie zonden die begaan worden terwijl jullie weigeren God te gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet vergeven worden.

En dat is zo omdat jullie weigeren om de zonde te erkennen voor wat zij is.

Jullie Redder

Jezus Christus

 

Euthanasie: geassisteerde zelfmoord

Euthanasia

 

Hoeft ook geen uitleg: God heeft gezegd: “gij zult niet doden”. Enkel God beslist over het tijdstip waarop iemand sterft.

Over Euthanasie uit het Boek der Waarheid 

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.

Maandag 3 november 2014, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet worden vergeven. Diegene die daarbij helpt, eraan deelneemt of beslist om zijn of haar leven te nemen, om wat voor reden ook, begaat een verschrikkelijke zonde in de Ogen van God.

Het is één van de grootste zonden van alle om te doden en om vervolgens te verklaren dat het weloverwogen geplande overlijden van een persoon, een goede zaak is. Tot de vele zorgvuldig geplande daden tegen God, die met opzet aan de wereld in deze tijd worden gepresenteerd om mensen ertoe aan te zetten tegen God te zondigen, behoort de zonde van euthanasie. Vergis jullie niet, euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen, en heeft ernstige gevolgen voor diegenen die aan de uitvoering deelnemen.

Het is een doodzonde om een ziel te doden en dat omvat zowel de zielen vanaf het moment van hun conceptie als diegenen die in hun laatste maanden op aarde leven. Niets kan het doden van menselijk leven rechtvaardigen wanneer de uitvoering ervan gebeurt in volle kennis dat de dood daardoor zal optreden. Wie de dood van een andere levende ziel veroorzaakt, ontkent het bestaan van God. Wanneer diegenen die schuldig zijn aan deze daad het bestaan van God erkennen, dan overtreden zij het 5de Gebod.

Op dit ogenblik bestaat er een plan om miljoenen aan te moedigen het leven van de mens te beknotten – zowel het leven van het lichaam als het leven van de ziel. Wanneer jullie  gewillige deelnemers worden bij een handeling die de heiligheid van het menselijk leven schendt, dan zullen jullie geen leven hebben – geen Eeuwig Leven – en verlossing kan noch zal jullie toekomen.

Jullie Jezus

(noot: de zonde van euthanasie kan niet worden vergeven voor diegene die erdoor sterft, en er uitdrukkelijk voor gekozen heeft, omdat na de dood geen vergeving meer mogelijk is)

Advertenties

Aantal weergaven

  • 76,214

TheWarningProductions
© 2013-2016

%d bloggers liken dit: